Om Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget sedan juni 2015. Bolaget innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar i Västerbotten, Norrbotten och Bergslagen. Affärskonceptet är att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs och sälja objekt eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.


Strategi

Orezone AB bedriver målinriktad mineralprospektering i Sverige. För att maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna partners till sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidspunkt under prospekteringsfasen.

Statistiskt menar till exempel SGU att mer än 80 procent av Sveriges malmer inte har hittats ännu. Därför kommer regional prospektering och nya prospekt att bli en stor och viktig del i Orezones verksamhet.

Bolaget startar med så kallad greenfield prospektering, vilket ger aktieägarna bäst hävstångseffekt på satsat kapital. Potentialen, men även risken, är som störst i ett inledande skede.

Tecknande av joint venture-avtal eller försäljning av prospekt kommer att ske närhelst det är kommersiellt gångbart under prospekteringscykeln, långt innan produktionsfasen. Tidpunkten kommer att variera från prospekt till prospekt.

Orezone fokuserar på att finna prospekt och mineraliseringstyper som har förutsättningar för att bli kommersiellt drivvärda under svenska förhållanden, det vill säga större förekomster som kan drivas ekonomiskt med rationella mekaniserade metoder. Även miljön och omgivningen gynnas naturligtvis av god ekonomi i projekten.

Styrelsen och vd bedömer att konjunkturen i metall- och gruvbranschen torde vara förbi lågvattenmärket. Det är då precis rätt tidpunkt för ett prospekteringsbolag som Orezone att starta verksamheten. När konjunkturen väl tar fart finns upparbetade potentiella mineralförekomster att erbjuda till marknadens aktörer.

Läs mer om bolagsordningen

Läs mer om styrelsen