SURBERGET, VILHELMINA

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 om 3 880 ha ligger i Vilhelmina kommun. Området täcker utgåendet av sedimentära bergarter, främst svarta skiffrar, väster om Vilhelmina. Dessa sedimentära bergarter är väl kända för sitt innehåll av vanadin, molybden, och andra metaller.

Bergarterna har tilldragit sig stort internationellt intresse på andra håll i Sverige, oftast under jordbruksmark och naturreservat. Orezone har noga sorterat ut sådana områden och i stället ansökt över Surberget-området, som inte är bebyggt eller uppodlat och ligger utanför renvandringsleder.

Skiffrarna är associerade med sandstenar av Laisvall-typ, och kantiga block av denna bergart har också påträffats i området. Även ”bulk mineable” bly-silver mineralisering av Laisvall/Vassbo-typ kan därför finnas i området. I Surberget finns förutsättningar för stora polymetalliska förekomster av denna typ.

 

Provtagning surbergetProvtagning och undersökning av skiffer vid Surberget.

 

Skiffern i Surbeget är en tämligen homogen bergart som går i dagen och är därrmed lätt åtkomlig för undersökning, provtagning och brytning i dagbrottsform. Informationsnivån blir därför högre än vid de flesta andra gräsrotprospekt. Lämpliga insatser är kartering, provtagning i provgropar, kärnborrning, och RC-borrning.