Bolagsordning

BOLAGSORDNING OREZONE AB (publ)
556785-4236
2016-04-21

 1. §1  Firma
  Bolagets firma är Orezone AB (publ).

 2. §2  Styrelsens säte
  Styrelsen har sitt säte i Vilhelmina.

 3. §3  Verksamhet
  Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

 4. §4  Aktiekapital
  Aktiekapitalet utgör lägst 555 000 kronor och högst 2 220 000 kronor.

 5. §5  Aktieantal
  Antalet aktier skall vara lägst 27 750 000 och högst 111 000 000.

 6. §6  Styrelse och revisorer
  Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

 7. 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

 8. §7  Kallelse
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

  Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

 9. §8  Bolagsstämma
  Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordning.

  1. Val av en eller två protokolljusterare.

  2. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  3. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

  4. Beslut

   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

   3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

  5. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

  6. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

  7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 1. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

 1. §9  Räkenskapsår
  Räkenskapsår är 0101-1231.

 2. §10  Deltagande på bolagsstämma
  För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

 3. §11  Avstämningsförbehåll
  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).