2015-11-17: Orezone erhåller undersökningstillstånd över Fetsjö-mineraliseringen

Sommarens intensiva regionala prospekteringsarbete har nu utmynnat i att sista pusselbiten i bolagets projekt i Dorotea kommun fallit på plats.

Undersökningstillstånd för REE (Rare Earth Elements, sällsynta jordartsmetaller) och fosformineraliseringen ”Fetsjön” har nyligen erhållits från Bergsstaten. Tillståndsområdet ligger några kilometer ifrån bolagets tillstånd “Ormbäcken”, som innehåller en liknande mineralisering. Tillsammans utgör dessa två tillstånd Dorotea-projektet, definierat som ett ”multi commodity” projekt, det vill säga flera råvaror kan tillgodogöras.

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) finns en resurs, baserad på borrningsarbeten under sjuttiotalet, på 75 miljoner ton med halt 0.11% kombinerat REE i Fetsjön. En så gammal resursuppskattning måste självfallet bekräftas enligt dagens regler och innehållet av de enskilda REE-metallerna och andra råvaror, som till exempel fosfor, tas med i beräkningen. Potentialen i det närliggande prospektet vid Ormbäcken måste också undersökas närmare för att få fram projektets hela värde. Till våren planeras därför mer detaljerade fältarbeten, inklusive borrning.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i Tåsjös metallogenetiska område, som enligt SGU tillhör landets främsta. REE är strategiska metaller som används i tillverkningen av mobiltelefoner, magneter, hybridbilar med mera. Fosfor används till exempel i jordbruket.

Konkreta diskussioner med internationella gruvbolag kommer att ske när all existerande information sammanställts under vintern. Tills dess pågår inledande diskussioner med flera intressenter. Förstärkningen av USD/SEK samt Sveriges låga politiska risk och gynsamma villkor för mineral- och gruvnäringen gör svensk prospektering synnerligen intressant för internationella råvarubolag.

Vi fokuserar arbetet på REE-fosforprojektet i Dorotea och zink-flusspatprojektet i Åsele kommun, men har också andra objekt och planerade projekt.

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

OREZONE AB
Anders West, Vd

För mer information kontakta Vd Anders West, tel 031 131190, 0720 128698
E-post: anders.west@orezone.se