15-06-11: Kommuniké från årsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 11 juni 2015 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders West, Patric Perenius, Tore Hallberg och Reijo Hämäläinen samt nyvaldes Björn Ersman. Hans Janzon hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 500 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 6 bolagsordningen innebärande att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 22 300 000 aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 4 400 000 aktier.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2014 kan rekvireras från Orezone. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se. Rapport för första halvåret 2014 lämnas måndagen den 31 augusti 2015.

För mer information kontakta VD Anders West eller styrelseledamot Tore Hallberg tel 031-131190, e-post info@orezone.se