15-06-09: Första dag för handel samt omvandling av BTU

Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner på AktieTorget är nu bestämd till den 22 juni 2015.

Omvandling av BTU (Betald Tecknad Unit) är registrerad hos Euroclear. Omvandling från BTU till aktier och teckningsoptioner sker per den 16 juni 2015. De nya aktierna och teckningsoptionerna syns på respektive VP-konto den 18 juni 2015.

Antal aktier och aktiekapital
Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier i Orezone uppgår nu till 44 626 071 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 892 521,42 kronor. Härutöver finns 16 876 071 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Emellertid gäller att teckningskursen skall uppgå till högst 0,55 kronor/aktie och ett lägst 0,25 kronor/aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 2015-08-24 – 2015-09-07 och 2015-11-02 – 2015-11-23. Teckning sker genom samtidig kontant betalning. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 19 november 2015.

För mer information kontakta VD Anders West eller styrelseledamot Tore Hallberg Tel: 031-131190, e-post: info@orezone.se