15-05-28: Förslag till ny styrelse

Aktieägare representerande cirka 43 procent av rösterna i Orezone AB (publ) föreslår inför årsstämman 2015 till ny styrelse omval av Patric Perenius, Anders West, Tore Hallberg och Reijo Hämäläinen till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Björn Ersman till ordinarie styrelseledamot.

Nuvarande styrelseledamot Hans Janzon har avböjt omval. Patric Perenius föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Av de personer som föreslås att årsstämman väljer till styrelseledamöter bedöms Björn Ersman vara oberoende till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

Den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

För mer information kontakta VD Anders West eller styrelseledamot Tore Hallberg Tel: 031-131190, e-post: info@orezone.se