15-05-13: Kallelse till årsstämma i Orezone AB (publ)

Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


RÄTTELSE TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2015, dels senast kl. 16.00 den 4 juni 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ny bolagsordning.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 8 & 9

Aktieägare representerande ca 43 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 44 500 kronor vardera. Styrelseledamot respektive styrelsens ordförande som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
omvälja Carl Magnus Kollberg till bolagets revisor.
förslag till val av styrelseledamöter kommer att presenteras senast två veckor före stämman.
Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra § 6 i bolagsordningen innebärande att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 22 300 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 446 000 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 4 400 000 aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 88 000 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av bolaget och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27 750 000. Därtill har ytterligare 16 876 071 aktier tecknats genom nyemission beslutad av styrelsen 2015-01-12 vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer att uppgå till 44 626 071. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-12 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.


Göteborg i maj 2015
Styrelsen i Orezone AB (publ)