15-05-14: Nyemission i Orezone AB (publ) tecknad till 4,2 Mkr

 

Styrelsen i Orezone AB (publ) fattade den 12 januari 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 27 750 000 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,25 kr och skulle vid full teckning inbringa ca 6,9 Mkr. Erbjudandet omfattade teckning av units i Orezone där varje unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO 1).

Den nu avslutade nyemissionen var till viss del säkerställd genom emissionsgarantier till ett belopp om 4,2 Mkr (ca 60 %). Av emissionen tecknades ca 0,45 Mkr med stöd av teckningsrätter och ca 3,8 Mkr tecknades utan företräde.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 337 521 kr och uppgår därefter till 892 521,42 kr. Emissionen av 16 876 071 aktier innebär att antalet aktier efter nyemissionerna uppgår till 44 626 071 st. Därutöver emitteras 16 876 071 teckningsoptioner. Genom nyemissionerna tillförs bolaget ca 4,2 Mkr före emissionskostnader. Mindre avvikelser från ovanstående kan komma ifråga i samband med emissionens registrering.

Orezone har efter emissionen ca 3 400 aktieägare.

”Utfallet av emissionen innebär att bolagets verksamhet nu går in i en mer offensiv fas och positiva resultat från den planerade prospekteringsinsatsen förväntas föreligga redan till hösten”, säger Orezones VD Anders West.

För ytterligare information, se Orezones hemsida: www.orezone.se eller kontakta

Anders West,
VD Orezone AB
0720-128698
e-post: info@orezone.se.