15-03-09: Offentliggörande Orezone AB:s emissionsmemorandum

Orezone AB:s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.orezone.se som på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida www.eminova.se

Styrelsen för Orezone AB har per den 12 januari 2015 beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 27 750 000 units till en kurs om 0,25 kronor per unit. En unit består av en aktie i Orezone plus en teckningsoption.

Aktieägare i Orezone erhöll en (1) teckningsrätt (uniträtt) för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 5 mars 2015. Det krävs en (1) teckningsrätter för att teckna en (1) unit.

Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 9 mars till och med den 14 april 2015.

Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden från och med den 9 mars till och med den 14 april 2015. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att under två teckningsperioder, 24 augusti – 7 september och 2 november – 23 november 2015, teckna en aktie till en kurs uppgående till sjuttiofem procent av den genomsnittliga handelskursen i Bolagets aktie enligt AktieTorgets officiella kursstatistik avseende den period om tjugo handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Teckningskursen skall emellertid inte understiga 0,25 kronor, eller överstiga 0,55 kronor. Optionsinnehavare kan härvid välja att utnyttja hela eller delar av sitt innehav under båda eller endera teckningsperioderna.

Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med högst 555 000,00 kronor; från 555 000, 00 kronor till 1 110 000,00 kronor, och Bolaget tillförs totalt 6 937 500 kronor, före emissionskostnader. I det fall den ingående teckningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 555 000,00 kronor.

Emissionen är garanterad till 60 procent.


För mer information kontakta:
VD Anders West, tel 031-131190
Styrelseledamot Tore Hallberg, tel 031-131190