15-03-06: Komplettering av tilldelningsprinciper samt korrigering av teckningsperioden inför Orezone AB:s nyemission

Extra tilldelning till ägare av mindre aktieinnehav
Styrelsen i Orezone AB har idag beslutat att befintliga aktieägare med innehav understigande 20 000 aktier skall garanteras tilldelning av units i en sådan omfattning att innehavet uppgår till minst 20 000 aktier i samband med Bolagets planerade nyemission. Motivet för beslutet är att det finns många aktieägare i Bolaget med mindre innehav efter den utdelning av aktier som under hösten 2014 genomfördes av huvudägaren Archelon AB, och att så många aktieägare som möjligt skall kunna uppnå innehav i enlighet med AktieTorgets spridningskrav. Beslutet kommer att öka antalet aktieägare med meningsfulla ägarposter i Orezone, och förväntas påverka intresset för aktien och Bolagets verksamhet positivt.

Den extra tilldelningen möjliggörs av att Archelon AB avstår från utnyttjandet av sina teckningsrätter.

 

Korrigerad teckningsperiod
Styrelsen har samtidigt beslutat att teckningstiden, som inleds den 9 mars, skall pågå till och med den 14 april. Motivet för beslutet är att skapa möjligheter för Bolagets representanter att medverka vid ett utökat antal informationstillfällen runt om i landet.

För mer information om den stundande nyemissionen och noteringen vid Aktietorget hänvisas dels till Orezones pressmeddelande av den 25 februari 2015, dels till det fullständiga emissionsmemorandum som kommer att finnas tillgängligt på www.orezone.se, www.eminova.se och www.aktietorget.se.


För mer information kontakta:
VD Anders West, tel 031-131190
Styrelseledamot Tore Hallberg, tel 031-131190