15-02-25: Offentliggörande av beslut om nyemission

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 oktober 2014 har styrelsen i Orezone AB (publ) den 12 januari 2015 beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 27 750 000 units, till en kurs om 0,25 kronor per unit.

En unit består av en aktie i Orezone plus en teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att under två teckningsperioder, 24 augusti – 7 september och 2 november – 23 november 2015, teckna en aktie till en kurs uppgående till sjuttiofem procent av den genomsnittliga handelskursen i Bolagets aktie enligt AktieTorgets officiella kursstatistik avseende den period om tjugo handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Teckningskursen skall emellertid inte understiga 0,25 kronor, eller överstiga 0,55 kronor. Optionsinnehavare kan härvid välja att utnyttja hela eller delar av sitt innehav under båda eller endera teckningsperioderna.

Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med högst 555 000,00 kronor; från 555 000, 00 kronor till 1 110 000,00 kronor, och Bolaget tillförs totalt 6 937 500 kronor, före emissionskostnader. I det fall den ingående teckningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 555 000,00 kronor.

Innan emissionsperiodens start kommer ett emissionsmemorandum med fullständiga villkor att publiceras på bolagets hemsida www.orezone.se samt på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se.

Aktieägare i Orezone erhåller en (1) teckningsrätt (uniträtt) för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 5 mars 2015. Det krävs en (1) teckningsrätter för att teckna en (1) unit.

Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 9 mars till och med den 24 mars 2015.

Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden från och med den 9 mars till och med den 24 mars 2015. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt.

Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av units utan stöd av företrädesrätt i första hand till bolagets befintliga aktieägare, och vid överteckning pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna units i emissionen och vid överteckning i förhållande till det antal units som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. Betalning av units tecknade utan företräde skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För mer information kontakta:
VD Anders West, tel 031-131190
Styrelseledamot Tore Hallberg, tel 031-131190