2018-11-22: Delårsrapport januari – september 2018

 

  • Orezone AB får ny storägare och samarbetspartner i Caldera Ridge Capital Ltd
  • Riktade nyemissionen tillför 3 651 288,05 SEK
  • Ny geologisk konsult knyts till bolaget 
  • Ny VD sedan 29:e juni 
  • Resultatet för juli - september 2018 uppgick till – 1 664 Tkr.
  • Resultatet för januari – september 2018 uppgick till – 2 645 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på Spotlight Stockmarket (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till september 2018 uppgick till -2 645 Tkr. Resultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till -1 664 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT 

Orezone AB (publ)  ·  Box 262  ·  233 23  Svedala  ·  info@orezone.se 

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. 

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Det är med stor glädje som jag skriver mina kommentarer i denna kvartalsrapport!

Sedan förra rapporten har oerhört mycket positivt hänt i bolaget och vi har tagit många steg i riktningen att bli ett högkvalitativt prospekteringsföretag listat i Sverige men med verksamhet även utanför Sverige.

Ett av de viktigaste stegen togs den 19 september 2018, på vår extra bolagsstämma i Stockholm, där vi genom en riktad nyemission fick in Caldera Ridge Capital Ltd som ny storägare och samarbetspartner.

Att få Caldera Ridge Capital Ltd (CRC) som ny storägare känns mycket bra och är av högsta vikt för de projekt som idag finns i Orezone då de behöver utvärderas på en mycket djupare plan inom bland annat lakning och anrikning än vad som kunnat göras tidigare.

I samband med denna extrastämma valdes även CRC´s representant Martin Boldt-Christmas in som ny styrelseledamot.

Martin Boldt-Christmas har tjugo års arbetserfarenhet från den internationella finansmarknaden och har varit baserad i USA, Europa och Asien varav de sista tolv åren i Hong Kong. 

Bergsstaten beviljade 2018-08-30 vår ansökan gällande förlängning av bolagets undersökningstillstånd i Fetsjön och Ormbäcken med en period på 3 år.

Detta är mycket glädjande att vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete där, gällande Fetsjön så anser vi att resultaten är så bra att vi överväger att ansöka om tillstånd för provbrytning.

I Ormbäcken behöver vi provborra ytterligare, vilket vi kommer att påbörja sommaren 2019.

Tyvärr fick vi avslag gällande Svärmyrbodarna, men det var lite väntat då vi ej varit tillräckligt aktiva där då vi lagt all kraft på Fetsjön och Ormbäcken då de har större potential.

Bolaget ansökte den 2018-09-04 om 6st undersökningstillstånd hos Bergsstaten och vår geolog, Jan-Olof Arnbom, och jag har valt ut de här områdena då de alla är mycket intressanta gällande halterna av basmetaller, geologiskt/geofysiskt underlag har inhämtats vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå. 

Vi har även haft med i våra värderingar att de ligger i välkända gruvdistrikt med bra infrastruktur, bra entreprenörer inom tex borrning samt anrikningsexpertis m.m. Detta är av högsta vikt när det kommer till att i framtida hitta samarbetspartners. 

Om ansökningarna godkänns så kommer vi påbörja undersökningar nästa år med geologisk kartering och lämpliga markgeofysiska mätningarna i alla områden för att under 2020 göra provborrningar mm. 

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

November 2018
Martin Liljestrand
Verkställande direktör

Bifogad fil:
» Delårsrapport Q3