Dokument inför årsstämma 14 mars 2018

Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 16.30 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda.

» Kallelse
» Fullständiga förslag till beslut
» Fullmaktsformulär

 

Den 3 april 2018 inleds teckningsperioden för Orezones företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Orezone initialt ca 6 MSEK. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.

Ladda ner:
» Teaser
» Memorandum
» Teckningssedel - utan företräde

Hänvisade dokument
» 
DRILLING_EXPANDS_NEAR-SURFACE_URANIUM_AT_TASJO_SWEDEN_JUNE-11_2007.pdf
» ENCLOSURE_III_REPORT_A-Note-on-the-map-of-Critical-Raw-Material-deposits-of-Europe_Version-3_January-2015FROM_EU.pdf
» MAWSON_DRILLS_NEAR-SURFACE_URANIUM_AT_TASJO_SWEDEN_MARCH_19_2007.pdf